ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 398 595 493 104 2 1,700 17 50 34 15 11 127 125 448 629 508 115 2 1,827
การออกแบบ 43 117 165 164 57 546 17 50 34 15 11 127 60 167 199 179 68 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 9 21 38 39 25 132 17 50 34 15 11 127 26 71 72 54 36 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 33 55 79 17 194 10 33 55 79 17 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 63 72 46 9 214 24 63 72 46 9 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 106 98 44 5 2 279 24 106 98 44 5 2 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 78 63 30 4 2 196 19 78 63 30 4 2 196
ทล.บ.เซรามิก 5 28 35 14 1 83 5 28 35 14 1 83
ศิลปกรรม 25 81 145 109 13 373 25 81 145 109 13 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 81 145 109 13 373 25 81 145 109 13 373
สถาปัตยกรรม 16 94 187 176 29 502 16 94 187 176 29 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 11 9 22 2 11 9 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 30 65 67 15 182 5 30 65 67 15 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 53 113 109 14 298 9 53 113 109 14 298
รวมทั้งหมด 108 398 595 493 104 2 1,700 17 50 34 15 11 127 125 448 629 508 115 2 1,827