ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 41 126 144 99 38 448 41 126 144 99 38 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 28 103 125 90 34 380 28 103 125 90 34 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 60 71 56 23 224 14 60 71 56 23 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 22 24 19 9 79 5 22 24 19 9 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 21 30 15 2 77 9 21 30 15 2 77
สหวิทยาการ 13 23 19 9 4 68 13 23 19 9 4 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 18 18 9 4 62 13 18 18 9 4 62
รวมทั้งหมด 41 126 144 99 38 448 41 126 144 99 38 448