ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 136 381 310 138 16 981 13 58 50 6 1 128 149 439 360 144 17 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 22 43 38 104 1 22 43 38 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 32 31 72 9 32 31 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 13 11 7 32 1 13 11 7 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 41 20 9 6 116 40 41 20 9 6 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 41 20 9 6 116 40 41 20 9 6 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 98 125 49 7 298 1 30 43 6 1 81 20 128 168 55 8 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 68 100 36 7 226 1 30 43 6 1 81 16 98 143 42 8 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 20 21 12 55 2 20 21 12 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 1 4 3 1 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 7 3 1 13 2 7 3 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 126 51 14 1 239 9 22 6 37 56 148 57 14 1 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 125 51 14 1 238 9 22 6 37 56 147 57 14 1 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 94 71 28 2 224 3 6 1 10 32 100 72 28 2 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 11 25 19 1 59 3 11 25 19 1 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 83 46 9 1 165 3 6 1 10 29 89 47 9 1 175
รวมทั้งหมด 136 381 310 138 16 981 13 58 50 6 1 128 149 439 360 144 17 1,109