ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 447 789 630 285 59 1 2,211 4 26 6 6 3 45 451 815 636 291 62 1 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 45 108 98 16 1 277 6 3 9 9 45 108 104 19 1 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 19 64 30 9 1 128 5 19 64 30 9 1 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 7 15 14 4 42 6 3 9 2 7 15 20 7 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 19 29 54 3 107 2 19 29 54 3 107
วิศวกรรมเครื่องกล 107 167 86 24 10 394 107 167 86 24 10 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 27 28 6 1 86 24 27 28 6 1 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 28 25 3 2 85 27 28 25 3 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 112 33 15 7 223 56 112 33 15 7 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 233 233 95 26 722 135 233 233 95 26 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 21 7 3 1 60 28 21 7 3 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 15 23 22 10 76 6 15 23 22 10 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 26 9 1 4 50 10 26 9 1 4 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 79 105 46 7 261 24 79 105 46 7 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 55 40 12 2 169 60 55 40 12 2 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 37 49 11 2 106 7 37 49 11 2 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 188 85 26 3 396 4 14 1 19 98 202 86 26 3 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 30 11 4 89 3 12 1 16 47 42 12 4 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 158 74 22 3 307 1 2 3 51 160 74 22 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 156 118 42 4 422 12 5 17 102 168 123 42 4 439
ปวส.ช่างโลหะ 24 30 13 2 69 24 30 13 2 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 24 19 9 2 85 31 24 19 9 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 102 86 31 2 268 12 5 17 47 114 91 31 2 285
รวมทั้งหมด 447 789 630 285 59 1 2,211 4 26 6 6 3 45 451 815 636 291 62 1 2,256