ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 37 10 5 7 1 60 37 10 5 7 1 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 37 10 5 7 1 60 37 10 5 7 1 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 37 10 5 7 1 60 37 10 5 7 1 60
รวมทั้งหมด 37 10 5 7 1 60 37 10 5 7 1 60