ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 161 275 171 77 740 56 161 275 171 77 740
บริหารธุรกิจ 45 107 139 78 27 396 45 107 139 78 27 396
บธ.บ.การจัดการ 22 62 81 30 9 204 22 62 81 30 9 204
บธ.บ.การตลาด 11 14 16 15 3 59 11 14 16 15 3 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 31 42 33 15 133 12 31 42 33 15 133
บัญชี 11 44 121 64 34 274 11 44 121 64 34 274
บช.บ.การบัญชี 11 44 121 64 34 274 11 44 121 64 34 274
ศิลปศาสตร์ 10 15 29 16 70 10 15 29 16 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 15 29 16 70 10 15 29 16 70
รวมทั้งหมด 56 161 275 171 77 740 56 161 275 171 77 740