ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 172 117 73 41 432 29 172 117 73 41 432
พืชศาสตร์ 7 62 43 20 12 144 7 62 43 20 12 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 1 5 2 2 1 5
ปวส.พืชศาสตร์ 2 6 1 9 2 6 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 58 35 19 11 130 7 58 35 19 11 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 21 23 19 16 83 4 21 23 19 16 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 7 5 2 1 17 2 7 5 2 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 14 18 17 15 66 2 14 18 17 15 66
วิทยาศาสตร์ 7 34 18 13 4 76 7 34 18 13 4 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 9 1 1 1 14 2 9 1 1 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 25 16 10 3 59 5 25 16 10 3 59
สัตวศาสตร์และประมง 7 39 26 12 3 87 7 39 26 12 3 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 4 5 1 4 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 31 15 9 2 63 6 31 15 9 2 63
วท.บ.ประมง 1 7 7 2 17 1 7 7 2 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 2 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 4 16 7 9 6 42 4 16 7 9 6 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 16 7 8 2 37 4 16 7 8 2 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 1 4 5
รวมทั้งหมด 29 172 117 73 41 432 29 172 117 73 41 432