ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 30 71 67 30 11 209 30 71 67 30 11 209
วิศวกรรมเครื่องกล 23 50 36 8 4 121 23 50 36 8 4 121
ปวส.ช่างยนต์ 23 35 13 2 73 23 35 13 2 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 15 23 8 2 48 15 23 8 2 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 19 25 19 7 77 7 19 25 19 7 77
ปวส.ไฟฟ้า 5 10 13 11 5 44 5 10 13 11 5 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 9 12 8 2 33 2 9 12 8 2 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 6 3 11 2 6 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 6 3 11 2 6 3 11
รวมทั้งหมด 30 71 67 30 11 209 30 71 67 30 11 209