ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 102 130 86 30 5 383 30 102 130 86 30 5 383
บริหารธุรกิจ 26 89 124 73 21 5 338 26 89 124 73 21 5 338
ปวส.การจัดการ 9 17 15 7 48 9 17 15 7 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 9 9 4 36 14 9 9 4 36
บธ.บ.การจัดการ 3 49 70 31 7 5 165 3 49 70 31 7 5 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 30 31 14 89 14 30 31 14 89
ศิลปศาสตร์ 4 13 6 13 9 45 4 13 6 13 9 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 13 6 13 9 45 4 13 6 13 9 45
รวมทั้งหมด 30 102 130 86 30 5 383 30 102 130 86 30 5 383