ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 30 86 98 24 1 250 11 30 86 98 24 1 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 52 83 23 1 166 7 52 83 23 1 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 20 33 9 67 5 20 33 9 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 8 23 7 1 40 1 8 23 7 1 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 24 27 7 59 1 24 27 7 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 23 34 15 1 84 11 23 34 15 1 84
ปวส.ช่างยนต์ 11 23 34 15 1 84 11 23 34 15 1 84
รวมทั้งหมด 11 30 86 98 24 1 250 11 30 86 98 24 1 250