ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 39 120 152 96 41 448 39 120 152 96 41 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 26 97 133 87 37 380 26 97 133 87 37 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 15 55 76 53 25 224 15 55 76 53 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 19 27 18 10 79 5 19 27 18 10 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 23 30 16 2 77 6 23 30 16 2 77
สหวิทยาการ 13 23 19 9 4 68 13 23 19 9 4 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 18 18 9 4 62 13 18 18 9 4 62
รวมทั้งหมด 39 120 152 96 41 448 39 120 152 96 41 448