ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 39 120 152 96 41 448 39 120 152 96 41 448
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 26 97 133 87 37 380 26 97 133 87 37 380
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 19 27 18 10 79 5 19 27 18 10 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 15 55 76 53 25 224 15 55 76 53 25 224
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 23 30 16 2 77 6 23 30 16 2 77
สหวิทยาการ 13 23 19 9 4 68 13 23 19 9 4 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 18 18 9 4 62 13 18 18 9 4 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
รวมทั้งหมด 39 120 152 96 41 448 39 120 152 96 41 448