ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 155 157 119 69 26 569 2 2 1 1 43 155 157 120 71 26 572
พืชศาสตร์ 15 54 59 47 23 7 205 1 1 15 54 59 48 23 7 206
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 1 13 4 4 4 1 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 35 38 32 18 3 136 10 35 38 32 18 3 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 15 17 10 1 4 52 5 15 17 10 1 4 52
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 3 4 1 1 2 3 5
สัตวศาสตร์และประมง 21 80 78 52 29 260 21 80 78 52 29 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 5 8 4 3 22 2 5 8 4 3 22
ปวส.ประมง 6 3 2 2 13 6 3 2 2 13
วท.บ.ประมง 8 20 20 8 4 60 8 20 20 8 4 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 52 48 38 22 165 5 52 48 38 22 165
อุตสาหกรรมเกษตร 7 21 20 20 17 19 104 2 2 7 21 20 20 19 19 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 18 16 19 12 71 6 18 16 19 12 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 2 1 19 23 1 2 1 19 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 43 155 157 119 69 26 569 2 2 1 1 43 155 157 120 71 26 572