ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 141 252 234 105 8 768 28 141 252 234 105 8 768
บริหารธุรกิจ 20 76 150 122 33 7 408 20 76 150 122 33 7 408
บธ.บ.การจัดการ 6 35 74 35 11 1 162 6 35 74 35 11 1 162
บธ.บ.การตลาด 7 21 40 51 13 6 138 7 21 40 51 13 6 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 20 36 36 9 108 7 20 36 36 9 108
บัญชี 2 45 72 88 56 263 2 45 72 88 56 263
บช.บ.การบัญชี 2 45 72 88 56 263 2 45 72 88 56 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 5 11 21 18 16 1 72 5 11 21 18 16 1 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 5 11 21 18 16 1 72 5 11 21 18 16 1 72
ศิลปศาสตร์ 1 9 9 6 25 1 9 9 6 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 9 6 25 1 9 9 6 25
รวมทั้งหมด 28 141 252 234 105 8 768 28 141 252 234 105 8 768