ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 135 351 269 118 16 889 13 55 36 6 1 111 148 406 305 124 17 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 22 39 29 91 1 22 39 29 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 28 22 59 9 28 22 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 13 11 7 32 1 13 11 7 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 41 20 9 6 116 40 41 20 9 6 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 41 20 9 6 116 40 41 20 9 6 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 19 96 98 45 7 265 1 27 29 6 1 64 20 123 127 51 8 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 68 82 33 7 205 1 27 29 6 1 64 16 95 111 39 8 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 18 13 11 44 2 18 13 11 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 7 3 1 13 2 7 3 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 111 45 12 1 216 9 22 6 37 56 133 51 12 1 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 111 45 12 1 216 9 22 6 37 56 133 51 12 1 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 81 67 23 2 201 3 6 1 10 31 87 68 23 2 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 10 21 14 1 49 3 10 21 14 1 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 71 46 9 1 152 3 6 1 10 28 77 47 9 1 162
รวมทั้งหมด 135 351 269 118 16 889 13 55 36 6 1 111 148 406 305 124 17 1,000