ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 360 368 254 129 1,220 9 11 8 6 3 37 2 5 2 6 1 16 120 376 378 266 133 1,273
บริหารธุรกิจ 64 204 184 103 41 596 9 11 8 6 3 37 2 5 2 6 1 16 75 220 194 115 45 649
ปวส.การจัดการ 9 15 6 1 31 9 15 6 1 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 26 15 6 1 51 3 26 15 6 1 51
บธ.บ.การจัดการ 19 55 67 28 15 184 9 11 2 1 2 25 2 4 1 7 30 70 70 29 17 216
บธ.บ.การตลาด 21 58 28 15 5 127 21 58 28 15 5 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 56 59 48 19 203 6 5 1 12 1 1 6 1 9 21 57 66 59 21 224
บัญชี 24 101 122 96 59 402 24 101 122 96 59 402
ปวส.การบัญชี 1 11 7 5 10 34 1 11 7 5 10 34
บช.บ.การบัญชี 23 90 115 91 49 368 23 90 115 91 49 368
ศิลปศาสตร์ 21 55 62 55 29 222 21 55 62 55 29 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 18 29 21 9 87 10 18 29 21 9 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 37 33 34 20 135 11 37 33 34 20 135
รวมทั้งหมด 109 360 368 254 129 1,220 9 11 8 6 3 37 2 5 2 6 1 16 120 376 378 266 133 1,273