ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 44 44 27 10 150 1 2 6 9 26 44 46 33 10 159
วิทยาศาสตร์ 13 27 25 5 4 74 1 2 6 9 14 27 27 11 4 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 26 25 5 4 72 2 6 8 12 26 27 11 4 80
อุตสาหกรรมเกษตร 12 17 19 22 6 76 12 17 19 22 6 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 17 19 22 6 76 12 17 19 22 6 76
รวมทั้งหมด 25 44 44 27 10 150 1 2 6 9 26 44 46 33 10 159