ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 15 28 21 6 1 96 25 15 28 21 6 1 96
การออกแบบ 25 15 28 21 6 1 96 25 15 28 21 6 1 96
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 25 15 28 21 6 1 96 25 15 28 21 6 1 96
รวมทั้งหมด 25 15 28 21 6 1 96 25 15 28 21 6 1 96