ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 158 232 161 75 682 56 158 232 161 75 682
บริหารธุรกิจ 45 106 133 75 27 386 45 106 133 75 27 386
บธ.บ.การจัดการ 22 62 80 29 9 202 22 62 80 29 9 202
บธ.บ.การตลาด 11 14 15 15 3 58 11 14 15 15 3 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 30 38 31 15 126 12 30 38 31 15 126
บัญชี 11 42 84 57 32 226 11 42 84 57 32 226
บช.บ.การบัญชี 11 42 84 57 32 226 11 42 84 57 32 226
ศิลปศาสตร์ 10 15 29 16 70 10 15 29 16 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 15 29 16 70 10 15 29 16 70
รวมทั้งหมด 56 158 232 161 75 682 56 158 232 161 75 682