ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 30 66 48 20 8 172 30 66 48 20 8 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 48 28 7 4 110 23 48 28 7 4 110
ปวส.ช่างยนต์ 23 35 13 2 73 23 35 13 2 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 13 15 7 2 37 13 15 7 2 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 16 14 10 4 51 7 16 14 10 4 51
ปวส.ไฟฟ้า 5 8 8 7 4 32 5 8 8 7 4 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 8 6 3 19 2 8 6 3 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 6 3 11 2 6 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 6 3 11 2 6 3 11
รวมทั้งหมด 30 66 48 20 8 172 30 66 48 20 8 172