ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 29 81 99 23 1 244 11 29 81 99 23 1 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 50 86 22 1 166 7 50 86 22 1 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 19 34 9 67 5 19 34 9 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 24 7 1 40 1 7 24 7 1 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 24 28 6 59 1 24 28 6 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 22 31 13 1 78 11 22 31 13 1 78
ปวส.ช่างยนต์ 11 22 31 13 1 78 11 22 31 13 1 78
รวมทั้งหมด 11 29 81 99 23 1 244 11 29 81 99 23 1 244