ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 949 954 536 168 1 2,948 102 448 364 87 31 1,032 8 11 11 8 12 64 114 450 1,408 1,329 631 211 65 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 141 177 93 10 452 31 141 177 93 10 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 40 60 39 4 152 9 40 60 39 4 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 78 79 26 4 206 19 78 79 26 4 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 22 37 28 2 92 3 22 37 28 2 92
วิศวกรรมเครื่องกล 79 211 227 126 35 678 23 103 73 22 7 228 102 314 300 148 42 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 39 14 10 2 75 10 39 14 10 2 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 1 6 5 1 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 38 45 22 118 13 38 45 22 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 78 107 72 27 312 20 74 56 16 2 168 48 152 163 88 29 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 14 36 4 54 3 29 17 2 51 3 43 53 6 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 37 24 11 4 104 28 37 24 11 4 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 4 5 9 11 7 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 97 239 275 168 65 844 46 213 157 30 18 464 8 6 6 4 12 64 100 151 458 438 202 95 64 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 14 4 1 21 2 14 4 1 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 17 25 16 69 2 9 17 25 16 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 12 25 23 13 4 77 7 7 13 7 3 37 64 64 19 32 36 20 7 64 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 34 89 73 35 247 14 66 53 11 1 145 8 6 6 4 7 31 38 106 148 88 43 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 94 81 31 3 260 18 76 53 5 152 69 170 134 36 3 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 20 30 2 3 56 1 20 30 2 3 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 63 61 25 3 166 6 44 8 1 59 20 107 69 26 3 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 11 15 5 5 4 20 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 135 114 51 31 363 17 64 25 5 111 49 199 139 56 31 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 46 43 16 9 120 6 46 43 16 9 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 89 71 35 22 243 17 64 25 5 111 43 153 96 40 22 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 101 223 161 98 27 1 611 16 68 109 30 6 229 5 5 4 14 117 296 275 132 33 1 854
ปวส.ช่างโลหะ 7 17 12 11 1 48 7 17 12 11 1 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 20 14 3 42 5 5 4 14 10 25 18 3 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 16 17 15 6 1 56 1 16 17 15 6 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 95 81 57 19 309 11 14 17 7 1 50 68 109 98 64 20 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 19 46 8 2 76 1 19 46 8 2 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 95 51 15 1 198 4 30 26 1 61 40 125 77 16 1 259
รวมทั้งหมด 340 949 954 536 168 1 2,948 102 448 364 87 31 1,032 8 11 11 8 12 64 114 450 1,408 1,329 631 211 65 4,094