ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 394 594 490 104 2 1,692 17 50 34 15 11 127 125 444 628 505 115 2 1,819
การออกแบบ 43 116 164 164 57 544 17 50 34 15 11 127 60 166 198 179 68 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 9 21 38 39 25 132 17 50 34 15 11 127 26 71 72 54 36 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 33 54 79 17 193 10 33 54 79 17 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 62 72 46 9 213 24 62 72 46 9 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 104 98 44 5 2 277 24 104 98 44 5 2 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 77 63 30 4 2 195 19 77 63 30 4 2 195
ทล.บ.เซรามิก 5 27 35 14 1 82 5 27 35 14 1 82
ศิลปกรรม 25 81 145 106 13 370 25 81 145 106 13 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 81 145 106 13 370 25 81 145 106 13 370
สถาปัตยกรรม 16 93 187 176 29 501 16 93 187 176 29 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 10 9 21 2 10 9 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 30 65 67 15 182 5 30 65 67 15 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 53 113 109 14 298 9 53 113 109 14 298
รวมทั้งหมด 108 394 594 490 104 2 1,692 17 50 34 15 11 127 125 444 628 505 115 2 1,819