ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 39 88 103 68 26 324 39 88 103 68 26 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 26 68 84 59 22 259 26 68 84 59 22 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 38 47 37 15 151 14 38 47 37 15 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 15 20 11 6 57 5 15 20 11 6 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 15 17 11 1 51 7 15 17 11 1 51
สหวิทยาการ 13 20 19 9 4 65 13 20 19 9 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 15 18 9 4 59 13 15 18 9 4 59
รวมทั้งหมด 39 88 103 68 26 324 39 88 103 68 26 324