ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 39 88 103 68 26 324 39 88 103 68 26 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 26 68 84 59 22 259 26 68 84 59 22 259
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 15 17 11 1 51 7 15 17 11 1 51
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 38 47 37 15 151 14 38 47 37 15 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 15 20 11 6 57 5 15 20 11 6 57
สหวิทยาการ 13 20 19 9 4 65 13 20 19 9 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 15 18 9 4 59 13 15 18 9 4 59
รวมทั้งหมด 39 88 103 68 26 324 39 88 103 68 26 324