ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 146 152 117 69 26 553 2 2 1 1 43 146 152 118 71 26 556
พืชศาสตร์ 15 51 56 45 23 7 197 1 1 15 51 56 46 23 7 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 1 13 4 4 4 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 14 14 8 1 4 46 5 14 14 8 1 4 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 10 33 38 32 18 3 134 10 33 38 32 18 3 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 3 4 1 1 2 3 5
สัตวศาสตร์และประมง 21 74 76 52 29 252 21 74 76 52 29 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 5 8 4 3 22 2 5 8 4 3 22
ปวส.ประมง 6 3 2 2 13 6 3 2 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 46 47 38 22 158 5 46 47 38 22 158
วท.บ.ประมง 8 20 19 8 4 59 8 20 19 8 4 59
อุตสาหกรรมเกษตร 7 21 20 20 17 19 104 2 2 7 21 20 20 19 19 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 18 16 19 12 71 6 18 16 19 12 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 2 1 19 23 1 2 1 19 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 43 146 152 117 69 26 553 2 2 1 1 43 146 152 118 71 26 556