ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 23 95 63 27 4 212 4 8 23 5 3 43 27 103 86 32 7 255
วิศวกรรมเครื่องกล 6 34 21 10 2 73 3 4 5 12 9 38 26 10 2 85
ปวส.ช่างยนต์ 5 8 7 5 1 26 5 8 7 5 1 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 8 4 4 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 22 10 5 1 39 3 4 5 12 4 26 15 5 1 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 37 25 8 2 81 1 16 5 2 24 9 38 41 13 4 105
ปวส.ไฟฟ้า 5 14 17 6 2 44 5 14 17 6 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 23 8 2 37 1 16 5 2 24 4 24 24 7 2 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 24 17 9 58 1 3 2 1 7 9 27 19 9 1 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 7 4 4 18 3 7 4 4 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 17 13 5 40 1 3 2 1 7 6 20 15 5 1 47
รวมทั้งหมด 23 95 63 27 4 212 4 8 23 5 3 43 27 103 86 32 7 255