ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 72 256 276 203 91 364 1,262 6 2 3 4 15 4 4 6 1 13 28 78 262 283 213 92 377 1,305
บริหารธุรกิจ 48 155 124 67 25 181 600 6 2 3 4 15 4 4 6 1 13 28 54 161 131 77 26 194 643
ปวส.การจัดการ 2 1 3 2 1 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 7 5 13 1 7 5 13
บธ.บ.การจัดการ 16 44 41 20 14 71 206 6 2 8 4 2 6 22 50 43 20 14 71 220
บธ.บ.การตลาด 15 54 29 11 4 60 173 15 54 29 11 4 60 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 48 48 36 7 50 205 3 4 7 2 6 1 13 22 16 48 53 46 8 63 234
บัญชี 11 61 103 86 45 131 437 11 61 103 86 45 131 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 11 59 103 86 45 131 435 11 59 103 86 45 131 435
ศิลปศาสตร์ 13 40 49 50 21 52 225 13 40 49 50 21 52 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 14 23 22 7 15 87 6 14 23 22 7 15 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 26 26 28 14 37 138 7 26 26 28 14 37 138
รวมทั้งหมด 72 256 276 203 91 364 1,262 6 2 3 4 15 4 4 6 1 13 28 78 262 283 213 92 377 1,305