ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 725 499 234 43 810 2,545 2 17 5 5 4 33 32 32 236 742 504 239 47 842 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 38 91 91 12 101 340 5 4 9 7 38 91 96 16 101 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 22 49 26 6 43 151 5 22 49 26 6 43 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 6 15 14 3 16 56 5 4 9 2 6 15 19 7 16 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 27 51 3 42 133 10 27 51 3 42 133
วิศวกรรมเครื่องกล 36 189 56 24 8 138 451 36 189 56 24 8 138 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 34 6 7 34 91 10 34 6 7 34 91
ปวส.ช่างยนต์ 5 28 11 1 1 40 86 5 28 11 1 1 40 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 127 39 16 7 64 274 21 127 39 16 7 64 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 204 193 60 18 302 854 32 32 77 204 193 60 18 334 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 26 3 1 35 79 14 26 3 1 35 79
ปวส.ไฟฟ้า 2 12 11 13 5 65 108 2 12 11 13 5 65 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 15 8 2 1 33 65 6 15 8 2 1 33 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 65 99 30 8 71 283 32 32 10 65 99 30 8 103 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 54 37 13 1 51 195 39 54 37 13 1 51 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 32 35 2 2 47 124 6 32 35 2 2 47 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 62 178 69 23 153 485 2 7 9 64 185 69 23 153 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 21 31 5 2 77 136 2 5 7 23 36 5 2 77 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 147 64 21 76 349 2 2 41 149 64 21 76 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 116 90 36 5 116 415 10 5 15 52 126 95 36 5 116 430
ปวส.ช่างโลหะ 18 16 8 2 23 67 18 16 8 2 23 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 21 8 2 2 37 79 9 21 8 2 2 37 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 79 74 32 3 56 269 10 5 15 25 89 79 32 3 56 284
รวมทั้งหมด 234 725 499 234 43 810 2,545 2 17 5 5 4 33 32 32 236 742 504 239 47 842 2,610