ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 12 32 16 4 16 87 7 12 32 16 4 16 87
การออกแบบ 7 12 32 16 4 16 87 7 12 32 16 4 16 87
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 7 12 32 16 4 16 87 7 12 32 16 4 16 87
รวมทั้งหมด 7 12 32 16 4 16 87 7 12 32 16 4 16 87