ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 168 223 165 64 182 837 35 168 223 165 64 182 837
บริหารธุรกิจ 25 111 132 80 23 98 469 25 111 132 80 23 98 469
บธ.บ.การจัดการ 12 61 78 34 9 51 245 12 61 78 34 9 51 245
บธ.บ.การตลาด 6 15 16 15 2 31 85 6 15 16 15 2 31 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 35 38 31 12 16 139 7 35 38 31 12 16 139
บัญชี 9 49 77 57 25 69 286 9 49 77 57 25 69 286
บช.บ.การบัญชี 9 49 77 57 25 69 286 9 49 77 57 25 69 286
ศิลปศาสตร์ 1 8 14 28 16 15 82 1 8 14 28 16 15 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 14 28 16 15 82 1 8 14 28 16 15 82
รวมทั้งหมด 35 168 223 165 64 182 837 35 168 223 165 64 182 837