ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 152 110 77 34 37 443 33 152 110 77 34 37 443
พืชศาสตร์ 16 69 50 30 19 184 16 69 50 30 19 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 2 1 1 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 2 16 7 7 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 15 61 43 28 19 166 15 61 43 28 19 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 3 28 18 12 4 25 90 3 28 18 12 4 25 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 8 2 1 1 14 2 8 2 1 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 20 15 9 3 25 73 1 20 15 9 3 25 73
สัตวศาสตร์และประมง 13 43 30 23 5 114 13 43 30 23 5 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 4 5 12 1 2 4 5 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 33 17 16 5 79 8 33 17 16 5 79
วท.บ.ประมง 4 8 9 2 23 4 8 9 2 23
อุตสาหกรรมเกษตร 1 12 12 12 6 7 50 1 12 12 12 6 7 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 12 12 9 2 7 43 1 12 12 9 2 7 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 3 5 2 3 5
รวมทั้งหมด 33 152 110 77 34 37 443 33 152 110 77 34 37 443