ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 62 56 16 6 38 195 17 62 56 16 6 38 195
วิศวกรรมเครื่องกล 16 51 27 5 2 19 120 16 51 27 5 2 19 120
ปวส.ช่างยนต์ 15 37 10 2 14 78 15 37 10 2 14 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 14 17 5 37 1 14 17 5 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 5 5 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 10 21 10 4 19 65 1 10 21 10 4 19 65
ปวส.ไฟฟ้า 1 5 11 6 4 7 34 1 5 11 6 4 7 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 5 10 4 19 5 10 4 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 8 1 10 1 8 1 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 8 1 10 1 8 1 10
รวมทั้งหมด 17 62 56 16 6 38 195 17 62 56 16 6 38 195