ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 84 122 80 31 142 480 21 84 122 80 31 142 480
บริหารธุรกิจ 16 72 113 69 23 134 427 16 72 113 69 23 134 427
ปวส.การจัดการ 5 10 6 1 19 41 5 10 6 1 19 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 8 4 2 11 31 6 8 4 2 11 31
บธ.บ.การจัดการ 5 45 68 35 9 47 209 5 45 68 35 9 47 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 35 31 14 57 146 9 35 31 14 57 146
ศิลปศาสตร์ 5 12 9 11 8 8 53 5 12 9 11 8 8 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 12 9 11 8 8 53 5 12 9 11 8 8 53
รวมทั้งหมด 21 84 122 80 31 142 480 21 84 122 80 31 142 480