ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 237 248 156 43 155 898 1 1 2 59 237 248 157 44 155 900
พืชศาสตร์ 12 69 58 41 15 44 239 12 69 58 41 15 44 239
ปวส.พืชศาสตร์ 4 11 6 5 2 9 37 4 11 6 5 2 9 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 58 52 36 13 35 202 8 58 52 36 13 35 202
วิทยาศาสตร์ 2 20 14 12 6 8 62 2 20 14 12 6 8 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 20 14 12 6 8 62 2 20 14 12 6 8 62
สัตวศาสตร์และประมง 19 92 102 69 15 68 365 19 92 102 69 15 68 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 8 14 4 1 22 60 11 8 14 4 1 22 60
ปวส.ประมง 5 10 4 5 5 29 5 10 4 5 5 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 48 61 47 13 32 203 2 48 61 47 13 32 203
วท.บ.ประมง 1 26 23 13 1 9 73 1 26 23 13 1 9 73
อุตสาหกรรมเกษตร 26 56 74 34 7 35 232 1 1 2 26 56 74 35 8 35 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 13 10 19 10 10 62 13 10 19 10 10 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 15 20 8 5 11 64 5 15 20 8 5 11 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 29 33 16 2 14 102 8 29 33 16 2 14 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 59 237 248 156 43 155 898 1 1 2 59 237 248 157 44 155 900