ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 25 55 68 12 123 291 8 25 55 68 12 123 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 34 57 12 95 203 5 34 57 12 95 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 13 24 4 30 75 4 13 24 4 30 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 12 5 33 58 1 7 12 5 33 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 21 3 32 70 14 21 3 32 70
วิศวกรรมเครื่องกล 8 20 21 11 28 88 8 20 21 11 28 88
ปวส.ช่างยนต์ 8 20 21 11 28 88 8 20 21 11 28 88
รวมทั้งหมด 8 25 55 68 12 123 291 8 25 55 68 12 123 291