ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 219 923 974 448 115 976 3,655 65 428 372 84 18 967 7 8 9 11 12 121 168 291 1,359 1,355 543 145 1,097 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 135 170 62 4 131 526 24 135 170 62 4 131 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 33 52 30 2 31 152 4 33 52 30 2 31 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 78 78 13 1 189 19 78 78 13 1 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 23 39 19 1 38 121 1 23 39 19 1 38 121
วิศวกรรมเครื่องกล 49 227 227 109 25 176 813 14 107 72 25 3 221 1 1 63 334 299 134 28 177 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 6 27 14 4 32 83 6 27 14 4 32 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 1 6 5 1 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 45 44 14 1 33 148 11 45 44 14 1 33 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 18 90 111 70 19 73 381 14 74 56 17 161 32 164 167 87 19 73 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 14 35 5 54 33 16 2 51 47 51 7 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 46 22 12 3 36 133 14 46 22 12 3 36 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 2 2 8 6 3 9 1 1 10 5 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 49 211 292 149 50 313 1,064 22 201 180 36 13 452 4 5 5 9 12 67 102 75 417 477 194 75 380 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 2 7 11 11 7 35 73 2 7 11 11 7 35 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 18 18 13 2 34 88 1 9 18 8 1 37 64 64 4 27 36 21 3 98 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 31 97 74 32 142 385 4 59 65 13 141 4 5 5 9 7 30 17 95 167 96 39 142 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 95 96 29 2 67 318 12 70 61 4 147 41 165 157 33 2 67 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 22 27 5 1 55 22 27 5 1 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 60 70 22 3 161 5 41 9 2 57 11 101 79 24 3 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 4 11 15 5 3 8 4 20 4 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 139 124 43 22 120 473 10 63 30 5 108 35 202 154 48 22 120 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 42 51 11 6 35 150 5 42 51 11 6 35 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 97 73 32 16 85 323 10 63 30 5 108 30 160 103 37 16 85 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 72 211 161 85 14 236 779 19 57 90 18 2 186 3 3 4 2 53 65 94 271 255 105 16 289 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 6 13 9 6 34 6 13 9 6 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 2 3 3 4 2 53 65 3 4 5 2 53 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 10 5 3 15 41 8 10 5 3 15 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44 89 91 59 11 156 450 11 12 18 7 48 55 101 109 66 11 156 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 14 49 9 2 75 1 14 49 9 2 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 22 101 51 15 65 254 7 30 22 2 61 29 131 73 17 65 315
รวมทั้งหมด 219 923 974 448 115 976 3,655 65 428 372 84 18 967 7 8 9 11 12 121 168 291 1,359 1,355 543 145 1,097 4,790