ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 82 365 605 479 104 361 1,996 10 48 34 18 10 120 92 413 639 497 114 361 2,116
การออกแบบ 22 102 156 175 63 112 630 10 48 34 18 10 120 32 150 190 193 73 112 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 2 29 31 44 25 39 170 10 48 34 18 10 120 12 77 65 62 35 39 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 18 51 84 25 31 212 3 18 51 84 25 31 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 55 74 47 9 37 239 17 55 74 47 9 37 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 5 9 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 101 92 46 4 55 320 22 101 92 46 4 55 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 75 55 34 4 37 222 17 75 55 34 4 37 222
ทล.บ.เซรามิก 5 26 37 12 18 98 5 26 37 12 18 98
ศิลปกรรม 29 71 148 99 13 84 444 29 71 148 99 13 84 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 71 148 99 13 84 444 29 71 148 99 13 84 444
สถาปัตยกรรม 9 91 209 159 24 110 602 9 91 209 159 24 110 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 8 9 18 1 8 9 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 29 73 62 13 36 215 2 29 73 62 13 36 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 54 127 97 11 74 369 6 54 127 97 11 74 369
รวมทั้งหมด 82 365 605 479 104 361 1,996 10 48 34 18 10 120 92 413 639 497 114 361 2,116