ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 197 419 385 126 410 1,577 1 5 4 8 3 21 3 5 12 1 16 37 41 205 428 405 130 426 1,635
บริหารธุรกิจ 35 141 254 206 54 280 970 2 4 5 2 13 4 4 7 15 35 143 262 215 56 287 998
ปวส.การจัดการ 5 17 13 7 2 26 70 5 17 13 7 2 26 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 3 3 1 14 28 7 3 3 1 14 28
ปวส.การตลาด 9 12 4 3 1 17 46 9 12 4 3 1 17 46
บธ.บ.การจัดการ 6 48 125 101 23 110 413 2 4 5 2 13 4 4 7 15 6 50 133 110 25 117 441
บธ.บ.การตลาด 5 27 50 51 13 52 198 5 27 50 51 13 52 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 34 59 43 15 61 215 3 34 59 43 15 61 215
บัญชี 1 34 119 117 53 113 437 1 3 3 1 8 3 1 8 1 9 22 2 40 120 128 55 122 467
ปวส.การบัญชี 4 7 7 3 21 4 7 7 3 21
บช.บ.การบัญชี 1 30 112 110 50 113 416 1 3 3 1 8 3 1 8 1 9 22 2 36 113 121 52 122 446
ศิลปศาสตร์ 4 22 46 62 19 17 170 4 22 46 62 19 17 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 12 28 43 8 11 104 2 12 28 43 8 11 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 10 18 19 11 6 66 2 10 18 19 11 6 66
รวมทั้งหมด 40 197 419 385 126 410 1,577 1 5 4 8 3 21 3 5 12 1 16 37 41 205 428 405 130 426 1,635