ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 133 172 117 56 144 651 2 2 6 6 29 133 172 117 58 150 659
พืชศาสตร์ 10 44 63 43 22 1 183 2 2 10 44 63 43 22 3 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 5 2 8 1 5 2 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 8 19 8 2 41 4 8 19 8 2 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 35 39 33 17 130 6 35 39 33 17 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 2 2 3 3 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 12 68 79 51 18 228 12 68 79 51 18 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 4 2 1 3 11 1 4 2 1 3 11
ปวส.ประมง 2 3 2 7 2 3 2 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 46 50 42 10 152 4 46 50 42 10 152
วท.บ.ประมง 5 15 25 8 5 58 5 15 25 8 5 58
อุตสาหกรรมเกษตร 7 21 30 23 16 34 131 2 2 4 4 7 21 30 23 18 38 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 20 19 12 31 96 14 20 19 12 31 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 8 2 1 23 6 6 8 2 1 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 3 7 2 2 4 4 1 5 7 13
รวมทั้งหมด 29 133 172 117 56 144 651 2 2 6 6 29 133 172 117 58 150 659