ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 12 95 53 16 1 118 295 2 9 22 7 3 43 14 104 75 23 4 118 338
วิศวกรรมเครื่องกล 4 36 19 4 1 20 84 1 5 6 12 5 41 25 4 1 20 96
ปวส.ช่างยนต์ 3 12 4 1 1 8 29 3 12 4 1 1 8 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 2 3 5 2 3 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 22 12 3 38 1 5 6 12 2 27 18 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 36 16 5 68 128 1 15 6 2 24 3 37 31 11 2 68 152
ปวส.ไฟฟ้า 2 12 7 2 16 39 2 12 7 2 16 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 24 9 3 37 1 15 6 2 24 1 25 24 9 2 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 23 18 7 30 83 1 3 1 1 1 7 6 26 19 8 1 30 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 7 4 2 17 31 1 7 4 2 17 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 16 14 5 39 1 3 1 1 1 7 5 19 15 6 1 46
รวมทั้งหมด 12 95 53 16 1 118 295 2 9 22 7 3 43 14 104 75 23 4 118 338