ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 121 179 149 73 195 741 24 121 179 149 73 195 741
บริหารธุรกิจ 22 73 110 106 31 93 435 22 73 110 106 31 93 435
บธ.บ.การจัดการ 7 32 41 30 7 33 150 7 32 41 30 7 33 150
บธ.บ.การตลาด 7 22 33 38 14 34 148 7 22 33 38 14 34 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 19 36 38 10 26 137 8 19 36 38 10 26 137
บัญชี 1 39 58 39 42 102 281 1 39 58 39 42 102 281
บช.บ.การบัญชี 1 39 58 39 42 102 281 1 39 58 39 42 102 281
ศิลปศาสตร์ 1 9 11 4 25 1 9 11 4 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 11 4 25 1 9 11 4 25
รวมทั้งหมด 24 121 179 149 73 195 741 24 121 179 149 73 195 741