ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 227 702 487 227 41 799 2,483 1 14 5 5 4 29 49 49 228 716 492 232 45 848 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 38 89 92 12 101 338 5 4 9 17 17 6 38 89 97 16 118 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 22 48 27 6 43 151 5 22 48 27 6 43 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 6 15 14 3 16 55 5 4 9 17 17 1 6 15 19 7 33 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 26 51 3 42 132 10 26 51 3 42 132
วิศวกรรมเครื่องกล 35 183 50 18 6 136 428 35 183 50 18 6 136 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 33 6 7 34 90 10 33 6 7 34 90
ปวส.ช่างยนต์ 5 26 10 1 1 39 82 5 26 10 1 1 39 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 124 34 10 5 63 256 20 124 34 10 5 63 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 193 189 59 18 299 835 32 32 77 193 189 59 18 331 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 23 2 1 35 75 14 23 2 1 35 75
ปวส.ไฟฟ้า 2 8 9 13 5 64 101 2 8 9 13 5 64 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 12 7 2 1 33 61 6 12 7 2 1 33 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 64 100 30 8 71 283 32 32 10 64 100 30 8 103 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 54 36 12 1 50 192 39 54 36 12 1 50 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 32 35 2 2 46 123 6 32 35 2 2 46 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 176 70 22 149 476 1 4 5 60 180 70 22 149 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 30 5 2 75 132 1 2 3 21 32 5 2 75 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 146 65 20 74 344 2 2 39 148 65 20 74 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 50 112 89 36 5 114 406 10 5 15 50 122 94 36 5 114 421
ปวส.ช่างโลหะ 18 14 8 2 23 65 18 14 8 2 23 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 20 8 2 2 37 76 7 20 8 2 2 37 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 78 73 32 3 54 265 10 5 15 25 88 78 32 3 54 280
รวมทั้งหมด 227 702 487 227 41 799 2,483 1 14 5 5 4 29 49 49 228 716 492 232 45 848 2,561