ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 212 204 130 36 155 771 1 1 34 212 204 131 36 155 772
พืชศาสตร์ 8 60 44 36 12 9 169 8 60 44 36 12 9 169
ปวส.พืชศาสตร์ 4 11 6 5 2 9 37 4 11 6 5 2 9 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 49 38 31 10 132 4 49 38 31 10 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 2 19 14 12 6 8 61 2 19 14 12 6 8 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 19 14 12 6 8 61 2 19 14 12 6 8 61
สัตวศาสตร์และประมง 11 83 78 53 11 27 263 11 83 78 53 11 27 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 8 6 2 1 22 45 6 8 6 2 1 22 45
ปวส.ประมง 2 8 4 5 5 24 2 8 4 5 5 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 42 44 35 9 132 2 42 44 35 9 132
วท.บ.ประมง 1 25 24 11 1 62 1 25 24 11 1 62
อุตสาหกรรมเกษตร 13 50 68 29 7 35 202 1 1 13 50 68 30 7 35 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 5 6 11 5 10 37 5 6 11 5 10 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 14 21 8 5 11 64 5 14 21 8 5 11 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 28 34 16 2 14 97 3 28 34 16 2 14 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 212 204 130 36 155 771 1 1 34 212 204 131 36 155 772