ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 216 853 875 412 105 974 3,435 63 347 273 57 14 754 7 8 9 11 12 121 168 286 1,208 1,157 480 131 1,095 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 131 167 62 4 131 519 24 131 167 62 4 131 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 33 52 30 2 31 152 4 33 52 30 2 31 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 75 76 13 1 184 19 75 76 13 1 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 23 39 19 1 38 121 1 23 39 19 1 38 121
วิศวกรรมเครื่องกล 49 206 189 100 22 176 742 14 83 70 24 3 194 1 1 63 289 259 124 25 177 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 27 9 4 32 78 6 27 9 4 32 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 44 40 14 1 33 143 11 44 40 14 1 33 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 18 83 102 62 16 73 354 14 67 54 16 151 32 150 156 78 16 73 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 21 3 32 16 16 2 34 24 37 5 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 44 17 13 3 36 127 14 44 17 13 3 36 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 2 2 8 6 3 9 1 1 10 5 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 196 273 142 49 313 1,021 20 162 137 22 11 352 4 5 5 9 12 67 102 72 363 415 173 72 380 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 2 6 11 11 7 35 72 2 6 11 11 7 35 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 13 14 13 2 34 79 1 1 64 64 4 13 14 13 2 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 29 87 68 31 142 365 3 48 54 10 115 4 5 5 9 7 30 15 82 146 87 38 142 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29 94 91 29 2 67 312 11 62 55 4 132 40 156 146 33 2 67 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 18 2 36 16 18 2 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 54 70 21 3 154 5 36 10 2 53 11 90 80 23 3 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 4 11 15 5 3 8 4 20 4 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 122 97 31 17 117 408 10 58 23 4 95 34 180 120 35 17 117 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 29 41 11 5 34 125 5 29 41 11 5 34 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 93 56 20 12 83 283 10 58 23 4 95 29 151 79 24 12 83 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 71 198 149 77 13 237 745 19 44 43 7 113 3 3 4 2 53 65 93 245 196 86 13 290 923
ปวส.ช่างโลหะ 6 9 7 4 26 6 9 7 4 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 2 3 3 4 2 53 65 3 4 5 2 53 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 10 5 3 15 41 8 10 5 3 15 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 83 82 53 10 157 428 11 12 18 7 48 54 95 100 60 10 157 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 4 6 1 1 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 22 98 50 15 65 250 7 30 20 57 29 128 70 15 65 307
รวมทั้งหมด 216 853 875 412 105 974 3,435 63 347 273 57 14 754 7 8 9 11 12 121 168 286 1,208 1,157 480 131 1,095 4,357