ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 10 85 45 15 1 118 274 1 9 12 2 3 27 11 94 57 17 4 118 301
วิศวกรรมเครื่องกล 4 32 18 3 1 20 78 1 5 6 12 5 37 24 3 1 20 90
ปวส.ช่างยนต์ 3 10 3 1 8 25 3 10 3 1 8 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 3 4 1 3 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 21 12 3 37 1 5 6 12 2 26 18 3 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 34 11 5 68 121 5 1 2 8 3 34 16 6 2 68 129
ปวส.ไฟฟ้า 2 10 2 2 16 32 2 10 2 2 16 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 24 9 3 37 5 1 2 8 1 24 14 4 2 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 19 16 7 30 75 4 1 1 1 7 3 23 17 8 1 30 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 4 3 2 17 27 1 4 3 2 17 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 15 13 5 35 4 1 1 1 7 2 19 14 6 1 42
รวมทั้งหมด 10 85 45 15 1 118 274 1 9 12 2 3 27 11 94 57 17 4 118 301