ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 135 86 59 30 70 416 36 135 86 59 30 70 416
พืชศาสตร์ 19 61 44 28 18 170 19 61 44 28 18 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 2 1 1 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 2 16 7 7 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 18 53 37 26 18 152 18 53 37 26 18 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 40 40 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 37 37
วิทยาศาสตร์ 3 27 18 11 3 23 85 3 27 18 11 3 23 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 7 2 1 1 13 2 7 2 1 1 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 20 15 8 2 23 69 1 20 15 8 2 23 69
สัตวศาสตร์และประมง 13 39 15 11 5 83 13 39 15 11 5 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 1 3 7 1 2 1 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 30 9 8 5 60 8 30 9 8 5 60
วท.บ.ประมง 4 7 5 16 4 7 5 16
อุตสาหกรรมเกษตร 1 8 9 9 4 7 38 1 8 9 9 4 7 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 8 9 6 1 7 32 1 8 9 6 1 7 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 36 135 86 59 30 70 416 36 135 86 59 30 70 416