ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 85 345 254 99 10 256 1,049 10 50 43 6 1 110 31 31 95 395 297 105 11 287 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 19 43 22 85 1 19 43 22 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 30 15 53 8 30 15 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 11 13 7 32 1 11 13 7 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 12 102 86 39 4 164 407 1 20 36 6 1 64 31 31 13 122 122 45 5 195 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 74 72 32 4 71 262 1 20 36 6 1 64 31 31 10 94 108 38 5 102 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 21 10 6 36 75 2 21 10 6 36 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 7 4 1 57 70 1 7 4 1 57 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 42 138 51 14 3 47 295 7 23 6 36 49 161 57 14 3 47 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 138 51 14 3 47 295 7 23 6 36 49 161 57 14 3 47 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 86 74 24 3 45 262 2 7 1 10 32 93 75 24 3 45 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 14 22 15 2 59 6 14 22 15 2 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 72 52 9 1 45 203 2 7 1 10 26 79 53 9 1 45 213
รวมทั้งหมด 85 345 254 99 10 256 1,049 10 50 43 6 1 110 31 31 95 395 297 105 11 287 1,190