ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 154 184 146 53 156 728 35 154 184 146 53 156 728
บริหารธุรกิจ 25 99 99 68 19 82 392 25 99 99 68 19 82 392
บธ.บ.การจัดการ 12 55 54 29 9 43 202 12 55 54 29 9 43 202
บธ.บ.การตลาด 6 13 10 12 28 69 6 13 10 12 28 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 31 35 27 10 11 121 7 31 35 27 10 11 121
บัญชี 9 47 74 57 25 64 276 9 47 74 57 25 64 276
บช.บ.การบัญชี 9 47 74 57 25 64 276 9 47 74 57 25 64 276
ศิลปศาสตร์ 1 8 11 21 9 10 60 1 8 11 21 9 10 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 11 21 9 10 60 1 8 11 21 9 10 60
รวมทั้งหมด 35 154 184 146 53 156 728 35 154 184 146 53 156 728