ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 60 51 19 4 37 187 16 60 51 19 4 37 187
วิศวกรรมเครื่องกล 15 50 24 8 2 18 117 15 50 24 8 2 18 117
ปวส.ช่างยนต์ 14 37 10 2 14 77 14 37 10 2 14 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 13 14 8 36 1 13 14 8 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 9 21 8 2 19 60 1 9 21 8 2 19 60
ปวส.ไฟฟ้า 1 5 10 4 2 8 30 1 5 10 4 2 8 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 11 4 19 4 11 4 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 6 3 10 1 6 3 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 6 3 10 1 6 3 10
รวมทั้งหมด 16 60 51 19 4 37 187 16 60 51 19 4 37 187