ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 56 68 57 18 141 353 13 56 68 57 18 141 353
บริหารธุรกิจ 10 45 59 46 10 133 303 10 45 59 46 10 133 303
ปวส.การจัดการ 3 8 6 1 19 37 3 8 6 1 19 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 6 3 2 11 24 2 6 3 2 11 24
บธ.บ.การจัดการ 5 25 36 26 6 47 145 5 25 36 26 6 47 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 14 17 4 56 97 6 14 17 4 56 97
ศิลปศาสตร์ 3 11 9 11 8 8 50 3 11 9 11 8 8 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 11 9 11 8 8 50 3 11 9 11 8 8 50
รวมทั้งหมด 13 56 68 57 18 141 353 13 56 68 57 18 141 353