ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 23 54 68 12 123 285 5 23 54 68 12 123 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 34 57 12 95 203 5 34 57 12 95 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 13 24 4 30 75 4 13 24 4 30 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 12 5 33 58 1 7 12 5 33 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 21 3 32 70 14 21 3 32 70
วิศวกรรมเครื่องกล 5 18 20 11 28 82 5 18 20 11 28 82
ปวส.ช่างยนต์ 5 18 20 11 28 82 5 18 20 11 28 82
รวมทั้งหมด 5 23 54 68 12 123 285 5 23 54 68 12 123 285